sábado, 11 de febrero de 2017

O TIATRO FLETA N'A MEMORIA E DINTRO DE POQUET N'0 TOTAL ESUBLITO

Quiestos amicos, l'atro diya fazie una gambadeta per o zentro istorico (cosa que no tiengo platero que faiga bien ta ra salut de yo pus pienso que me´n produz quebrazas n'as tripas) e beyie lo poquet que mos resta d'o Tiatro Fleta e pensie en que dintro de poquets anyos no pas sennificara cosa ta ra mallor parti d'os que per i pasen. Ya sapo que posiblement seiga una fatada pero a lo millor per que si no me´n sortira una ulzera e descrito ista petizion. Como atras muitas atras que poderbanos fer ta recullir rubias ta que as nuesas istituzions faigan qualcosa ta esfender o nueso.

 PETICION TA QUE LA DIPUTAZIÓN CHENERAL D'ARAGÓN RESTAURE O TIATRO FLETA COMO SIEDE D'A ORQUESTRA SINFONICA D'ARAGÓN E D'O ZENTRO DRAMATICO D'ARAGÓN.

O Tiatro Iris , posteriorment clamau Fleta, se costruyo entri 1954 e 1955 sobre plans de José de Yarza i García  ta dar cullida tant a proyezions zinematogaficas, tiatrals u mosicals. Acontaba con 1710 butacas eun  gran eszenario que recullio, chunto a los cinematograficos, grans ebents de dibersa índole tals como operas, balles e conziertos sinfonicos quan en Zaragoza no pas s’en disposaba d’atro millor auditorio.
As suyas espezials qualidatz estruturals e de materials o conbirtioron n' obra sinchular catalogata en 1986 per o P.G.U.U. de
Zaragosa i encluita n'o rechistro d'o DOCOMOMO Iberico como una d'as zinco obras mas importants d'o Mobimiento Moderno n’Aragón e d'as mas emportants n'a peninsula.
En 1996 l'alcaldía de L. Fernanda Rudi querio ne descatalochar  pero a D.G.A. lo pribo e remato adquirindo-lo ta restaurar-lo.  O prochecto de rehabilitación  estió ganau por  l’arquiteuto Basilio Tobías, acometindo refeitos qu’amplaban o espazio scenico i lo numbro de salas que permitírban a realización de grans espeutaculos scenicos e mosicals. En 2001 Chavier Callizo, conseller de Cultura e Turismo d'a DGA anunzio la intenzión de fer-lo serbir de siede d'a Orquesta Sinfonica d'Aragón , d'o Zentro Dramatico d'Aragón (que s'albergaría tamién la Opera d'Aragón e talment un Ballet)e  d'a Filmoteca. Dimpués d'uns ilusionants cominzipios en el qual s'anunció a imminent contratación d'os miembros d'a orquesta baixo o consello d'Anton García Abril iste espranzator procheuto sucumbio sin deixar traza.As obras ba aturar-sen n 2003, e dende ixe inte lo Tiatro Fleta se troba n’ estau ruinos e lamentable, conserbando  tant solament a frontera e parti d'a estrutura.
Os intreses politicos i economicos, solament an aconseguiu qu’un puesto emblematico e quiesto como estio o Tiatro Fleta aiga quedau n’a memoria colectiva como una d'as mayors verguenzas d'a intervención politica n’o patrimonio d'Aragón.
A mía propuesta reclama que a Diputación Cheneral d'Aragón  tome un papell autivo e busque solucions e alcuerdos que recuperen  aquell  procheuto en dos adrezas fundamentals:  a imediata creyación d'una Orquestra Sinfonica d'Aragón (ye a  sola comunidat que no disposa d'orquesta publica) como simbolo de l’interes mostrato e a posterior rehabilitación d'o Tiatro Fleta  como puntos de partita ta retomar poquet a poque tot o manifico prochecto.

 Fdo. Anton Marcen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario