domingo, 22 de mayo de 2016

FRUITAS E BECHETABLES N'ARAGONES

Os escolanos de l'aula d'apuyanza an feito iste mannifico teballo e amas  muito pinchos an ito ta ras botigas de bechetables ta donar-se-lo. asinas que si lo beyeis en beluna ye de nusatros.

miércoles, 11 de mayo de 2016

GUANYADORS


Ista anyata a estau a segonda begada qu’emos combocau o zertamen de poesiya n’aragonés e quasi emos donau a tellata pus estiemos a punt de sacar-lo ta tota ra comunidat educatiba d’Aragon, l’anyo benien puetz estar que lo faigamos. D’ista traza s’abrió solament ta os escolanos e famillars del Andalán . A calidat d’o pasau zertamen yera  difizil de  superar  mas encara penso l’imos adibau.
N’ista ocasión o churau  lo integraban  chents de la dozenzia e la literatura aragonesa amas de profesors del Andalán interesaus en nuesa luenga.
 O churau entregau per  Carlos García (diyarista), Francho Marcén (DGA), Chuseán Marcén, Lola Cisneros, Mónica Gómez (profesors ), Marco Joven (UNED e profesor d’aragonés),  Carlos M. Abril (fillolocho d’aragonés)e Fernando Romanos(Academia de l’Aragonés) a eslexito : Ispirazion de Claudia González como primer premio e Metamorfosis de Paula Muñoz, Zarro os güellos de Elsa Zueco, Penya Montanyesa de Paula Salas, Linias de Sangre   de Silvia Oca, Soy Aragón de Vitor González como azesits. Istas obras finalistas estarán emprentatas en un libret.NUMBRO 2 DE TOTZ!

martes, 3 de mayo de 2016

ANNABEL LEE


It was many and many a year ago,
 In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
 In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love—
I and my Annabel Lee—
With a love that the wingèd seraphs of Heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
   In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
   My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsmen came
   And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
   In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
   Went envying her and me—
Yes!—that was the reason (as all men know,
   In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
   Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
   Of those who were older than we—
   Of many far wiser than we—
And neither the angels in Heaven above
   Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul
   Of the beautiful Annabel Lee;

For the moon never beams, without bringing me dreams
   Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise, but I feel the bright eyes
   Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
 Of my darling—my darling—my life and my bride,
   In her sepulchre there by the sea—
   In her tomb by the sounding sea.

Estió isto fa muitos , muitos anyos,
N’ un reyno chunto a o mar,
an bibiba una birchen a qui puetz conoixer por o nom d'Annabel Lee;
E ista sinyoreta no  bibiba  con unatro pensamient
Qu’ aimar i estar aimata por yo.

Yo yera un nino i era yera una nina,
en iste reyno chunto a o mar,
Pro aimamos con un aimor que yera mas que aimor-
Yo e a mía Annabel Lee-
Con un amor que los anchels d'o ziel
enbidiaban d'ella e yo.

E ista estió a razón por o qual, fa muito inte,
En iste reyno chunto a o mar,
Un arie sortio d'una oscura boira, chelando
a mía bella Annabel Lee;
De traza que os parientes  d'alta cuna d’era vinioron
E la levoron luen de yo,
Ta encerrar-a en una fuesa
En iste reino chunto a o mar.

Os ánchels, no tant goyosos en o ciel,
Fuoron a enbidiarnos a era y a yo-
Sí! -que Estió ista ra razón (como totz sapen,
En iste reyno chunto ta o mar)
Que l'aire salió d'a boira por a nueit,
Enfredando e matando ta a mía Annabel Lee.

Pero o nuestro aimor yera mas fort que l'aimar
D'os nuesos mayors -
De muitos mas sabios que nusatros-
Y ni os anchels por dencima d’ o ziel
Ni os diaples baixo o mar
Puetz eseparar nunca a mía anima de l'anima
D'a fermosa Annabel Lee;

Pus a lluna nunca brila sin trayer-me suenyos
D'a fermosa Annabel Lee;
Y as estrelas se debantan, pero siento os gúellos brillants
D'a fermosa Annabel Lee;
Asinas, entre a nueit,en a marea, yazgo a o costau
D'a mía quiesta-o mío aimor, a mía bida e a mía muller,
 En a suyo sepulcro chunto a o mar-
En a suya fuesa chunto a o mar sonor.Edgar Allan Poe