sábado, 30 de abril de 2016

CRISTAL DE FUSTA

O cristal d'as finestras poderba estar feito de fusta, trasparent e renobable, d'alcuerdo con recercadors suecos. Una colla de l'Institut Reyal de Technolochía KTH d'Estocolmo an creyau o que ells escriuen tal que "fusta transparent ', una traza  de ran en el qual un componente d'as paretz celulars ye despochau quimicament.
"Quan s'elimina a lignina, a fusta se torna muit blanca," dizió Lars Berglund, que dirichen a inbestigazión. "Pro a causa que a madera ye, naturalment, no transparent, aconseguimos que l'efeuto adautando en bella mida a nanoescala."

Dimpués que as paretz d'as celulas s'eliminan, un polímero transparent ye ficau en a fusta, e"as propiedatz outicas de totz dos se corresponden".
A madera se poderba fer empleigo t'as finestras de pribacidat, deixando que a luz en pro mantenendo un ran de semi-trasparenzia. Pro puet estar mas util, tal que paneles solars; seguntes un estudeo que detalla a rizercanza, que ha estau publicau en Biomacromolecules, o seutor d'a costruzión represienta "arredol de trenta a quaranta por cient" d'o total d'o consumo d'enerchía."D’ista trza, ye de gran importanzia ta reduzir o consumo d'enerchía en o seutor d'a construzión. a enerchía solar ye atrautiva en iste contesto ya que ye gratuita, inacorable e platera. Edificios transmisores de luz tamién puet contribuyir ta la reduzión de la demanda, ya que a luz artifizial puet estar parzialment reemplazata por a luz natural ".
A fusta outicament trasparent no ye totalment nueba - en 2009 una colla d’embestichadors chaponésa detalló a suya creyación d'un "nanocompuesto de celulosa de fusta " que asperaban que estase la base d'a iluminación LED flesible usau en plants d'enerchía solar en Chapón.

L'equipo diz que son rizercando  ta "continar treballando" con "diferents trazas de fusta", e tamién son a esperanza de "amillorar a transparenzia d'o material"."A fusta ye, con muito, o material de base biolochica mas usau n’os edifizios", dizió Berglund. "Ye atrautibo que o material probiene de fuents renobables. Tamién ofreix mannificas propiedatz mecanicas, incluindo corambre (zerenyenza), tenazidad, baixa densidat e baixa condoutibidat d’a caldor.
"Per itso, no pas ye de chicota importanzia ta reduir o consumo d'enerchía en o seutor d'a costruzión. a enerchía solar ye atrautiva en iste contexto ya que ye gratuita, inacorable e platera. Os edifizios trasmisores de luz tamién pueden contribuyir ta la areduzión de la demanata, ya que a luz artificial puet estar parzialment reemplazata por a luz natural ".


A utilización d'a fusta cribarba a gotera (guasto) de produzión , a contaminazión e  induzirba  a l’industria ta repoblar d’arbols paraches en tota ra terra, tal que n’ista enchuta d’Aragón.  Recercatas d’ista traza ,ye deixir :reunindo abanzes e aprofitando e respetando a natura,  calerba fer en l’Unibersidat de Zaragosa, d’Osca ,Teruel u San Corche.

domingo, 24 de abril de 2016

MAS CANTAS

Aqueras montanyas!

Ynestables Goyoso y capin.
Nana soniando.


TA'L DYA DE LA MAI


Mas cantas!
Mai Anchel Conte M. García.

Me fan faltan dos nueits.

Augua Que Amorta La Set - María José Hernández


Prou -Luis Chesus

sábado, 23 de abril de 2016

jueves, 21 de abril de 2016

SEMANA D'ESFENSA DE L'ARAGONES E CONBOCATORIA DEL 2º ZERTAMEN DE POESIA N'ARAGONES

Ola a totz,ista dentrada tos ba definir o proces de dentrega d'os poemas d'ista edizión 2016.

  1. Escriuir os testos en castellan encapezauscon un titol.
  2. Traduir con OPENTRAD
  3. En un word metez una taula con dos colunas:
  • en a primera metez o poema e titol  en castiellan con pseudonim
  • e a segonda o titol  e poema n'aragones 
     4. Gardaz  una copia como: poesiaragones2016titol(como lo clames)curs(o tnuyo)pseudo,doc
     5. E unatra como poesiaragones2016titol(como lo clames)curs(o tuyo)nombre.doc, en ista cambear o pseudonim per o vuestro nom sierto (verdadero en castiellan).
     6.Mandaz o conchunto (ye deixir os dos words) como archius adchuntos a ista adreza:
                      poesiandalan@gmail.es
        con o asunto;poesiaragones2016titol(como lo clames)curs(o tnuyo)
      

      Enantis de la datata: 25 d'april d'o 2016 ,ora rasa de as 12 de la nueit,

      E ya yes rematau! Tot muito fazil!(ye una chanza ya sapo que ye un poquet complexo) e dimpiues       a guanyar 70 € !

BASES:

miércoles, 6 de abril de 2016

MANNIFICO TREBALLO D'UN ESCOLANO

Semos treballando ta fer una setmana cultural ta sucar-se os didos,mientres tant poderbaz leyer iste treballo sobrebueno d'u benien gran escribano. L'autor ye Dabi Minchinela de 1º F d'ESO .